براساس چه قرائني تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور علی الرأس انجام مي شود؟

۱- خرید سالانه
۲- فروش سالانه
۳- درآمد ناویژه
۴- میزان تولید در كارخانجات
۵- ارزش حق واگذاری محل كسب جمع كل وجوهی كه بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفاتر اسناد رسمی می شود با میزان تمبر مصرفی آنها , كلاً به موارد قیدشده فوق قرائن مالیاتی می گویند.