براساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم، فرصت تسلیم اظهارنامه چه تاریخی می باشد؟

مودیان مالیاتی موظفند اظهارنامه مالیاتی شغل خود را تا پایان تیرماه سال بعد به اداره مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. صاحبان مشاغل در صورت عدم تسلیم به موقع اظهارنامه براساس قانون جدید مالیاتها ، از معافیت پایه در سال ۸۸ نمی توانند استفاده كنند.