بدهكاران مالیات با چه میزان بدهی ممنوع الخروج می شوند؟

در صورتی كه بدهی انان از ده میلیون ریال بیشتر ممنوع الخروج می شوند.