بدهکاران مالیات با چه میزان بدهی ممنوع الخروج می شوند؟

در صورتی که بدهی انان از ده میلیون ریال بیشتر ممنوع الخروج می شوند.