اگر با فردی قرارداد شراکت بسته باشم، اما شریک به قرارداد عمل نکند من چه اقدامی میتوانم بکنم؟

با تقدیم دادخواست الزام خوانده به انجام تعهدات به محاکم حقوقی موضوع پیگیری شود.