با فردی شریک شده‌ام و در قرارداد یک شاهد بیشتر نداشته‌ایم و شریکم هم از اجرای قرارداد امتناع میکند چه نوع شکایتی باید در دادگاه مطرح کنیم؟

با تقدیم دادخواست الزام خوانده به انجام تعهدات به محاکم حقوقی موضوع پیگیری شود.