اگر کسی بدهی خود را پرداخت نکند، میتوان از او خسارت گرفت؟

طبق ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی اگر دین وجه باشد و بدهکار دارای توانایی مالی پرداخت دین باشد و در صورت درخواست طلبکار دین را پرداخت نکند، خسارت عدم پرداخت یا تاخیر تادیه قابل مطالبه می باشد.