اگر چک مدت دار،و تاریخ سررسید آن بعد از فوت صادر کننده باشد چه حکمی جاری است؟

برای مثال اگر تاریخ صدور چک ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ باشد و سررسید آن ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ و صادر کننده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ فوت می کند.

برابر ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی های دارای وعده و مدت ( موجل) متوفی بعد از فوت او به روز و حال می شود از این رو در این حالت نیز چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده است، با مرگ او بدهی مدت دار او حال خواهد شد بنابر این بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از سوی دیگر برابر قانون تجارت ماده ۳۱۱ اصولا پرداخت چک نباید وعده داشته باشد. از این رو بانک ها با فرض موجودی باید چک های صادره از متوفی را پرداخت کنند.