اگر چنانچه ممیز مالیاتی، مالیاتی بیش از درآمد مغازه ای را تشخیص دهد و برگ تشخیص صادر کند چه باید کرد؟

مودی می تواند به موجب ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم با اسناد و مدارک مستند به برگ تشخیص صادره اعتراض و برای رفع اختلاف و ثابت شدن حقانیت خود به ممیز کل مراجعه نماید.