اگر چنانچه ممیز مالیاتی، مالیاتی بیش از درآمد مغازه ای را تشخیص دهد و برگ تشخیص صادر كند چه باید كرد؟

مودی می تواند به موجب ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم با اسناد و مدارك مستند به برگ تشخیص صادره اعتراض و برای رفع اختلاف و ثابت شدن حقانیت خود به ممیز كل مراجعه نماید.