اگر مهريه خانمی مشخص نشود نمی توانند طلاقش بدهند؟

در رای صادر شده در مورد طلاق، در خصوص تمام حقوق مالی زوجه اعم از نفقه معوقه، زمان عده، مهریه به صورت پرداخت یكجای نقدی یا به طور اقساط، اجره‌المثل و یا نحله تصمیم لازم گرفته می شود.