اگر مرد قصد طلاق همسرش را داشته باشد، زن میتواند با طلاق مخالفت کند؟

خیر به دلیل اینکه مرد به تنهایی حق طلاق دارد و زن نمیتواند با طلاق از طرف مرد امتناع کند و فقط میتواند حق و حقوق خود را مطالبه کند.