اگر مبایعه نامه تنظیم شود ولی فروشنده قبل از حضور در دفترخانه فوت کند آیا مبایعه نامه مذکور از درجه اعتبار ساقط است؟

در هر صورت مبایعه نامه معتبر است و ورثه متوفی نسبت به تعهدات وی مسئول خواهند بود و در صورت امتناع، به دستور دادگاه سند به نام خریدار تنظیم خواهد شد.