اگر طلاق از طرف مرد باشد آیا حتما باید در جلسات داوری شرکت کند؟

در صورتیکه مرد وکیل داشته باشد دیگر نیازی به حضور ایشان در دادگاه و جلسات داوری نخواهد بود.