اگر شركتی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نكند می تواند از معافیتهای قانونی استفاده كند؟

خیر نمی تواند از معافیتهای قانون در سالی كه اظهارنامه نداده است، استفاده كند.