اگر شرکتی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکند می تواند از معافیتهای قانونی استفاده کند؟

خیر نمی تواند از معافیتهای قانون در سالی که اظهارنامه نداده است، استفاده کند.