اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد میتواند مهریه خود را هم مطالبه کند؟

بله اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد میتواند تمامی حقوق خود را از مرد مطالبه کند.