اگر زن نداند كه مرد چه اموالی دارد (غیر از منزلی كه در آن زندگی می‌كند و ماشینی كه دارد) و نتواند به دادگاه معرفی كند مهریه او به چه صورت پرداخت می‌شود؟

در صورتیكه مرد اعسارش به دادگاه ثابت شود، مهریه زن قسط‌بندی می‌شود ولیكن زن هر وقت از ایشان اموالی پیدا نماید می‌تواند به اجرای احكام معرفی كند تا نسبت به دریافت نقدی مهریه اقدام شود.