اگر زن درخواست مهریه کند و مرد عمدا ‌پرداخت نکند، زن می‌تواند تمکین نکند؟

خیر، اگر زن از همسرش تمکین خاص (زناشویی) داشته‌ دیگر نمی‌تواند تمکین را منوط به پرداخت مهریه نماید. در خصوص مهریه هم پس از مطالبه مهریه توسط زن، دادگاه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و حکم به پرداخت نقدی و یا قسطی مهریه می‌کند و مرد در صورت توانایی مالی نمی‌تواند عمداً از پرداخت مهریه شانه خالی کند.