اگر زنی كه خود درآمد دارد و با شوهرش زندگی می‌كند و درآمدش را در زندگی خرج كند، اگر بخواهد عدم پرداخت نفقه توسط شوهرش را در دادگاه ثابت كند چه كار باید انجام دهد؟

باید پس از طرح دادخواست مطالبه نفقه با ارائه شاهد در دادگاه ثابت كند خرج زندگی را از درآمد خودش تامین می‌كند.