اگر رای هیئت حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض شود وظیفه حوزه مالیاتی چیست؟

پرونده در این صورت باید مجددا در هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری رسیدگی شود.