اگر خانمی زندگی‌اش را ترك كند و برای ایشان اظهارنامه هم فرستاده شده باشد ولی برنگردد، آیا مرد می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد یا اینكه باید اجازه دادگاه را داشته باشد؟

باید از دادگاه اجازه بگیرد در غیر اینصورت همسر اول می‌تواند با توجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، طلاق بگیرد.