اگر جد پدری نفقه نوه‌اش را ندهد می‌توان برای دریافت نفقه زمان گذشته اقدام كرد؟

اگر از دادگاه رأی اذن استقراض نفقه فرزند داشته باشید می‌توانید هزینه‌هایی كه برای فرزندتان كرده‌اید از پدر بزرگش دریافت كنید. نفقه فرزندی كه پدرش فوت كرده است در صورت داشتن جد پدری و بر فرض توانایی مالی او بر وی واجب است.