اگر بنده حساب را مسدود کنم و شوهرم بدون اطلاع چک بکشد این که میشود چک بی محل؟

پرسش:  اگر بنده حساب را مسدود کنم و شوهرم بدون اطلاع چک بکشد این که میشود چک بی محل و برای خودم بد میشه در ضمن اگر شوهرم چک وعده دار کشیده باشد تکلیف آنها در صورت بستن حساب چیست؟

 

پاسخ: شما با در دست داشتن اصل دسته چک به بانک مراجعه نمایید .ضمنا ”تمامی چکها مطابق شماره سریال باید یا در دسته چک موجود باشد و یا لاشه شده باشد. به هر حال بانک شما را به عنوان صاحب حساب می شناسد.