اگر بر اساس حكم دادگاه، مستاجر از مالک سرقفلی دریافت كند، پرداخت مالیات سرقفلی برعهده مستأجر است یا فروشنده؟

چون دریافت كننده حق واگذاری مستاجر است، براساس حكم دادگاه و مبلغ دریافتی حق واگذاری، مستأجر موظف است مالیات حق واگذاری خود را پرداخت كند كه این كار را خود دادگاه قبل از آنكه مبلغ حق واگذاری به مستأجر داده شود با استعلام از سازمان امور مالیاتی مبنی بر اعلام مبلغ مالیات حق واگذاری، بعد از كسر مالیات حق واگذاری، نسبت به پرداخت حق واگذاری براساس رای صادره اقدام می نماید و مالیات مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نماید.