اگر بر اساس حکم دادگاه، مستأجر از مالک سرقفلی دریافت کند، پرداخت مالیات سرقفلی برعهده مستأجر است یا فروشنده ؟

چون دریافت کننده حق واگذاری مستأجر است، براساس حکم دادگاه و مبلغ دریافتی حق واگذاری، مستأجر موظف است مالیات حق واگذاری خود را پرداخت کند که این کار را خود دادگاه قبل از آنکه مبلغ حق واگذاری به مستأجر داده شود با استعلام از سازمان امور مالیاتی مبنی بر اعلام مبلغ مالیات حق واگذاری، بعد از کسر مالیات حق واگذاری، نسبت به پرداخت حق واگذاری براساس رای صادره اقدام می نماید و مالیات مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نماید.