اگر از کسی چکی داشته باشیم و صادر کننده چک فوت کند چک را چگونه می شود وصول کرد؟

پرسش: اگر از کسی چکی داشته باشیم و صادر کننده چک فوت کند چک را چگونه می شود وصول کرد؟ اگر شخص به اندازه مبلغ چک دارایی نداشته باشد در آن صورت می توان از ورثه مبلغ چک را طلب نمود یا خیر؟

 

پاسخ: با ارایه چک  به بانک محال علیه میتوانید نسبت به وصول وجه چک اقدام نمایید.در صورت عدم کفایت وجه در حساب ایشان گواهی عدم پرداخت بگیرید لیکن در صورت نداشتن ترکه نمیتوانید از اموال ورثه چیزی را تملک نمایید.