اگریک نفر «چک حقوقی» داشت یا در موعد آن شکایت کیفری نکرد؛می‌تواند وجه چک را بگیرد؟

بله می‌تواند یک راه آن طرح «دادخواست حقوقی» است. به این ترتیب که باید فرم مخصوص دادخواست را دریافت کنید و هزینه دادرسی را بپردازید و این فرم تکمیل شده و مدارک لازم، از جمله «کپی برابر اصل شده چک و گواهی عدم پرداخت» را تحویل مرجع قضایی نمایید.

با بودن «اصل چک و گواهی بانک» نزد شما، دادگاه اصل را بر این قرار می‌دهد که شما طلبکار هستید و اگر «خوانده دعوا» دفاع موجه و دلیل معتبر و قانونی نداشته باشد؛ حکم محکومیت وی صادر می‌شود و بعد از قطعی شدن حکم، می‌توانید اموال صادر کننده چک را توقیف کنید و اگر اموال قابل توقیف نداشت؛ می‌توانید «تقاضای جلب و بازداشت» او (اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) را نمایید. در این حالت بدهکار تا زمان پرداخت بدهی خود یا صدور حکم اعسار بازداشت می‌شود.