اعطای تسهیلات بانكی به صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ چه گواهیهایی ازسازمان مالیاتی كشوراست؟

۱-گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده
۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوطه , مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانكها و سایر موسسات اعتباری .