استفاده اشخاص حقیقی از خدمات حسابداران رسمی و نحوه گزارش دهی به آنها به چه صورت می باشد؟

نظر به اینکه ارائه گزارش حسابرس ی توسط اعضای جامعه در ارتباط با اشخاص حقیقی مستلزم تهیه و ارائه گزارش

(صورتهای مالی ) توسط اشخاص مزبور می باشد که تاکنون استاندارد حسابداری در رابطه با محتوا و شکل صورتهای مالی آنان تدوین نشده است، لذا صدور گزارش حسابرسی تا تدوین استاندارد حسابداری فوق الذکر امکان پذیر نمی باشد.