بیمه از چه زمانی به کارگر تعلق میگیرد و کارفرما مکلف به بیمه کردن کارگر می شود؟

بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، حتی اگر کارگر یک روز برای کارفرما کار کند، کارفرما مکلف است او را بیمه کند.