آیا ۵% مالیات تکلیفی که در هر پرداخت کسر می شود مالیات قطعی مودی است؟

خیر، طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۵% به عنوان علی الحساب مالیات مودی کسر می شود.