آیا ۵% مالیات تكلیفی كه در هر پرداخت كسر می شود مالیات قطعی مودی است؟

خیر، طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۵% به عنوان علی الحساب مالیات مودی كسر می شود.