آیا گرفتن سفته یا چک از کارگر برای تضمین قانونی و درست است؟

گرفتن سفته یا چک از کارگر برا ضمانت حسن انجام کار منع قانونی ندارد و امری معتبر است.

 

 

شرایط و نکات دادن سفته یا چک تضمین حسن انجام کار به کارفرما