آیا کارگری که از همسر خود جدا شده است همچنان استحقاق دریافت کمک هزینه مسکن و خواروبار کارگران متاهل را خواهد داشت؟

به موجب مقررات و رویه های موجود کارگران متاهل (اعم از زن و مرد) پس از فوت یا متارکه همسر در صورتی که دارای فرزند نباشند به لحاظ استفاده از کمک هزینه های مسکن و خواروبار مجرد محسوب می گردند.