آیا کارگرانی که با مواد رادیواکتیو کار می کنند می توانند از امتیازات مربوط به کار در مشاغل سخت و زیان آور برخوردار شوند؟

طبق ماده ۱۱ آیین نامه کارهای سخت و زیان آور،کار با مواد رادیواکتیو از جمله کارهای زیان آور شناخته شده و نتیجتا این قبیل کارگران در هر حال از مزایای مقرر در مواد ۵۲ و ۶۵ قانون کار برخوردار خواهند بود.