آیا کارفرما می تواند بدون ابلاغ به پیمانکار، از مبلغ پیمان بکاهد؟

چنانچه برقرارداد شما شرایط عمومی پیمان حاکم باشد، بموجب ماده ۲۹ شرایط مزبور کارفرما اختیار دارد تا سقف ۲۵ درصد از مقادیر کار بکاهد و می بایستی حتما این کاهش مقدار به پیمانکار ابلاغ گردد، و الا معتبر نخواهد بود، در این حالت پیمانکار مکلف به ادامه کار خواهد بود و حق اعتراض ندارد، مگر اینکه کاهش صورت گرفته برخلاف واقعیت باشد. اگر کارفرما بخواهد بیشتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، مقادیر کار را کاهش دهد، در این صورت نیز پیمانکار اگر با کاهش صورت گرفته موافق نباشد، کارفرما موظف است وفق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، به قرارداد خاتمه داده و اقدامات پس از فسخ را انجام دهد. درصورتیکه نسبت به قرارداد شما شرایط عمومی پیمان حاکم نباشد ، باید به متن قرارداد رجوع کرد، اگر چنین اختیاری برای کارفرما پیش بینی نشده باشد، کافرما حق کاهش مقادیر پیمان را نخواهد داشت، مگر اینکه رضایت پیمانکار را جلب نماید.