آیا چکی که تاریخ ندارد را می توان مطالبه نمود؟

شما فقط از طریق حقوقی می توانید چک را مطالبه نمایید. از لحاظ کیفری به دلیل اینکه چک بدون تاریخ بوده و در آن شرطی قید شده نمی توانید اقدام نمایید .