آیا وجوه پرداختی بابت انتقال نفت و گاز توسط لوله نیز حمل و نقل تلقی می شود؟

انتقال نفت و گاز توسط لوله از مصادیق حمل و نقل پیش بینی شده در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم است و مشمول کسر ۵ درصد مالیات علی الحساب می باشد.