آیا واگذاریهای که جهت طرحهای مختلف امور دام و صنعتی، گردشگری در حال حاضر انجام می شود، امکان صدور سند قطعی برای آنها میسر هست یا خیر؟

کلیه کسانی که از تاریخ ۸۹/۵/۲۶ به بعددرخواست واگذاری اراضی نموده و زمین به آنها واگذار شده امکان صدور سند جهت عرصه طرحها برای آنها میسر نبوده و صرفاً با صدور سند جهت اعیانیها موافقت می گردد .