آیا هزینه مربوط به تعمیر دارایی ثابت جزء هزینه های قابل قبول است؟

خیر، هزینه تعمیر دارایی ثابت باید به حساب قیمت شده دارایی منظور شود.