آیا هر یک از ساکنین می‌تواند درب و پنجره خود را تغییر دهد؟

برای جلوگیری از تعویض پنجره غیر همسان ساختمان، ابتدا مدیر ساختمان باید شفاها یا طی اظهارنامه به مالک متخلف تذکر دهد. درصورتی‌که مالک یادشده همچنان بر عمل خود مصر باشد، مدیر ساختمان می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی او را وادار به نصب پنجره همگون با سایر پنجره‌های ساختمان کند. دادگاه نیز با بررسی موضوع و تعیین کارشناس رسمی دادگستری پس از احراز صحت امر، مالک متخلف را محکوم به قلع پنجره غیر همسان و نصب پنجره مشابه با دیگر واحد های ساختمان خواهد کرد