آیا هر نوع تهدیدی جرم است؟ به عبارت دیگر آیا صرف تهدید دیگری جرم است؟

صرف تهدید کردن جرم نیست و تهدید باید دارای شرایطی باشد از جمله:

  1. تهدید کننده قادر به انجام باشد.
  2. با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.

تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار میگیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.