آیا می شود به جای اجرا گذاشتن چک، مبلغ بستانکاری که کمتر از مبلغ چک است به اجرای ثبت اسناد و املاک گذاشت؟

شما می توانید به استناد چک مبلغی کمتر از وجه مندرج در چک را از مراجع ذیربط مطالبه نمایید.