آیا می توان مال وقفی را فروخت؟

فروش مال وقفی غیر قانونی و باطل است. در صورتی که فروش اینگونه اموال موجب اختلاف شدید بین (موقوف علیهم) افرادی که مال برای آنها وقف شده است، شود و احتمال وقوع وقایع ناگوار بین آنها وجود داشته باشد و یا به خرابی مال موقوفه منجر شود امکان پذیر است.