آیا می توان به جای دارنده چک اقدام به وصول و برگشت زد؟

بله  چک را هر کس برگشت زده می تواند اقامه دعوی نمایید.