آیا می توان برای زمین هایی که از طریق اصلاحات ارضی واگذار شده و تعدادی از مالکین اصلی فوت نموده اند سند ثبتی اخذ نمود؟

در خصوص سوالات مطرح شده موضوع اراضی کشاورزی، باغات در صورتی که متناسب با حد نصاب مندرج در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی باشند، مشمول قانون می باشند.