آیا می توان با کپی سند، معامله ای را انجام داد؟

هنگام عقد قرارداد وجود سند ملک برای ملاحظه و رویت اصل سند توسط آژانس املاک و خریداران و به منظور آگاهی از وضعیت مالکیت مورد معامله و آخرین نقل و انتقالات ضروری است که از طریق کپی سند و یا کپی برابر اصل قابل احراز نیست.