آیا می توان از رای هیئت حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شكایت كرد؟

بله، در اینصورت باید شخص شاكی به میزان مبلغ مورد رای در مورد مالیات وجه نقد یا تضمین بانكی بسپرد و یا وثیقه ملكی یا ضامن معتبر معرفی كند.