آیا می‌توان مهریه و نفقه‌ای كه بخشیده شده است را مجدداً مطالبه كرد؟

خیر، در صورتی كه مهریه و نففه بخشیده شد دیگر نمی‌توانید آنها را مطالبه كنید. مگر اینكه به صورت مشروط ببخشید. برای مثال در مقابل انجام كاری از سوی همسرتان، مهریه خود را ببخشید، در این صورت اگر ایشان به شروط شما عمل نكند شما می‌توانید مهریه خود را مطالبه كنید. توصیه می‌شود جهت هرگونه توافق بهتر است شهودی حضور داشته باشند و در رابطه با متن توافقنامه با یك نفر حقوقدان و یا مشاور حقوقی مشورت كنید.