آیا مرد می‌تواند مانع از رفتن زن به خانه پدر و مادرش شود؟

طبق قانون و شرع، زن جهت خروج از منزل مگر در مواقع خاص، باید از همسرش اجازه بگیرد. ولیكن مسئله مورد پرسش بین فقهای عظام اختلافی است، بعضی از فقهای عظام تفصیل قائل شده‌اند به اینكه فرد تنها در مواردی كه منافی حق شوهر است می‌تواند اجازه خروج ندهد لكن اگر زن زمانی بیرون رود كه منافی حقوق شرعی مرد نباشد اشكال ندارد از جمله اینكه او خانه نباشد و نیازی به وی نداشته باشد و بعضی از فقها به طور كلی هر خروجی را مستلزم اجازه می‌دانند. و برخی به طور خاص خروج زن را برای دیدار اقوام نزدیك از جمله پدر و مادر از موارد جواز می‌شمارند.