آیا مرخصی حج که در ماده ۶۷ قانون کار پیش بینی شده است علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه کارگر است، یا باید از محل مرخصی سالانه استفاده شود؟

مرخصی پیش بینی شده در ماده۶۷ قانون کار، امتیازی جدا از مرخصی استحقاقی سالانه نبوده و از محل همین مرخصی استفاده می شود . بدیهی است چنانچه کارگر ذیربط مرخصی استحقاقی ذخیره شده نداشته باشد، می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید . متذکر می گردد در هر حال در صورت درخواست کارگر به استفاده از این مرخصی، کارفرما مکلف به موافقت با آن خواهد بود .