آیا قرادادهای ۳ ماهه کار در صورت تمدید، تبدیل به قراداد دائم می شوند؟

قراردادهای ۳ ماهه معتبر بوده و منع قانونی ندارند و در صورت تمدید یک یا چندباره تبدیل به قراداد دائم نمی شوند.