آیا قانونی برای ممنوعیت و تعارض طبقه جدید وجود دارد؟

فضای بالای ساختمان، مشاع بین مالکان است و هیچ‌کدام بدون اذن دیگری حق تصرف ندارند. به علاوه ساختن طبقه جدید با حق مالکیت اختصاصی شریک دیگر نیز منافات دارد. این تعارض در مورد طبقه پایین آشکار است زیرا اگر او بخواهد بنایی بالای طبقه فوقانی بسازد، ناچار است که از سقف آن به‌عنوان کف اتاق‌ها استفاده کند و دیوار های ساختمان نو را بر دیوارهای آن بگذارد که این حق را ندارد.